Vizit adomisil pou nouvo manman

Newborn Home Visiting Program (Pwogram Vizit Adomisil pou Ti bebe ki Fenk Fèt) (NHVP) | NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Sèvis pou Fanmi Tibebe Gadyen

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Akòz COVID-19 la, sèvis an pèsòn oswa vizit lakay yo sispann jiskaske plis avi. Pwogram nan ap kontinye sipòte fanmi yo nan apèl nan telefòn.

Nouvo manman yo kapab jwenn èd nan kad Pwogram pou Vizit Adomisil Tibebe ki Fenk Fèt (Newborn Home Visiting Program). Ajan sèvis sante yo ap pase lakay ou epi yo kapab ede ou nan kesyon bay tete, nan ba ou konsèy sou sante ak sekirite, epi mete ou an kontak avèk resous kominotè yo.

  • Enfimyè ki pale espanyòl yo disponib tou
  • Manman yo resevwa vizit adomisil ki dire inèdtan ansanm ak yon apèl pou fè swivi.
  • Tout manman ki abite nan lojman Department of Homeless Services (Depatman Sèvis abri pou Sanzabri) yo kalifye
  • Tout fanm kapab kalifye, san yo pa gade sou estati imigrasyon yo.

Ki moun ki kalifye

  • Nenpòt fanm – san yo pa gade sou estati imigrasyon li– ki akouche pitit li nan kèk lopital ki nan South (Sid) Bronx, ki nan North (Nò) Brooklyn & ki nan (Sant) Central Brooklyn, epi ki Harlem kapab patisipe.
  • Tout manman ki abite nan abri Depatman Sèvis pou Sanzabri yo elijib.
  • Lòt moun ka kalifye tou. Rele nan 311 pou ou konnen si ou kalifye.

Kouman pou aplike

  • Si ou fè pitit nan yon lopital kote pwogram nan ap fonksyone, pèsonèl pwogram nan ap kontakte ou pou yo kapab planifye yon vizit.
  • Si ou fenk akouche epi ou poko pran nouvèl okenn moun ki fè pati pwogram nan, rele nan 311 pou ou kapab konnen si ou kalifye.

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

À February 5, 2022