Èd pou reskape vyolans ki baze sou sèks yo

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks

Sèvis pou Fanmi Tout moun

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Reskape vyolans seksyèl, trafik moun, pèsekisyon, vyolans patnè entim ak vyolans familyal ka jwenn sèvis nan NYC FJC (Sant Jistis Familyal Vil New York) yo, ki gen ladan:

 • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
 • Èd avèk planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
 • Èd jiridik ak lòd pwoteksyon, gad, vizitasyon, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman.
 • Èd pou ranpli rapò lapolis
 • Referans pou sèvis finansye, fòmasyon travay, ak pwogram edikasyon
 • Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande), oswa rele 311 epi mande liy dirèk la
 • Rele 911 si ou an danje epi ou bezwen èd touswit
 • Ou pa bezwen pran yon randevou pou ou vizite yon Sant Jistis Familyal Vil New York
 • Sèvis yo gratis, yo konfidansyèl, e pifò nan yo disponib nan yon sèl kote
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib nan chak NYC FJC
 • Pandan w ap resevwa sèvis sou plas, gen sèvis gadri disponib pou timoun ki gen laj twazan ak plis

Ki moun ki kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Moun ki gen nenpòt laj, revni, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, sitiyasyon imigrasyon oswa lang pale yo byenveni.


Kòman ou kapab jwenn èd

 • Vizite sit entènèt Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans(Mayor's Office to End Domestic and Gender-Based Violence) ki baze sou Sèks pou aprann plis sou NYC FJC yo ak lòt sèvis pou viktim ak reskape vyolans nan kay ak vyolans ki baze sou sèks yo.
 • Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande), oswa rele 311 epi mande liy dirèk la.
 • Rele 911 touswit pou ijans yo
 • Rele oswa vizite yon Sant Jistis Familyal:

  Bronx:
  198 East 161st St, Bronx, NY
  Rele: 718-508-1220

  Brooklyn:
  350 Jay St, Brooklyn, NY
  Rele: 718-250-5111

  Manhattan:
  80 Centre St, New York, NY
  Rele: 212-602-2800

  Queens:
  126-02 82nd Ave, Kew Gardens, NY
  Rele: 718-575-4545

  Staten Island:
  126 Stuyvesant Pl, Staten Island, NY
  Rele: 718-697-4300

À September 15, 2020