Èd pou sivivan vyolans ki fèt pandan yon randevou, vyolans nan kay akvyolans ki baze sou sèks

Sant Jistis Familyal yo (FJCs) | Biwo Majistra Vil New York pou Elimine Vyolans nan Kay ak Vyolans ki baze sou Sèks

Sèvis pou Fanmi Tout moun

Sivivan vyolans seksyèl, trafik moun, asèlman ak vyolans patnè entim yo fè sou yo epi moun k ap siviv apre vyolans fanmi yo ka jwenn sèvis gratis ak konfidansyèl nan FJC NYC yo.

 • Sèvis FJC yo gen ladan:
  • Konsèy pou granmoun ak timoun, ak sèvis sante mantal pou granmoun
  • Planifikasyon sekirite, lojman, abri, ak lòt bezwen
  • Èd legal ak lòd pwoteksyon, gad timoun, vizit, divòs, imigrasyon, ak zafè lojman
  • Ede w depoze rapò lapolis
  • Sèvis finansye, fòmasyon travay, ak rekòmandasyon pou pwogram edikasyon
 • Rele Liy dirèk pou Vyolans nan Kay ak Agresyon Seksyèl Vil New York la nan 800-621-4673 (HOPE) oswa 866-604-5350 (si ou gen pwoblèm pou tande), oswa rele 311 epi mande liy dirèk la
 • Rele 911 si ou an danje epi ou bezwen èd touswit
 • Ou pa bezwen pran yon randevou pou ou vizite yon Sant Jistis Familyal Vil New York
 • Sèvis yo gratis, yo konfidansyèl, e pifò nan yo disponib nan yon sèl kote
 • Pèsonèl la pale plis pase 30 lang epi gen entèprèt ki disponib nan chak NYC FJC
 • Pandan w ap resevwa sèvis sou plas, gen sèvis gadri disponib pou timoun ki gen laj twazan ak plis

Ki moun ki kalifye

Sèvis yo gratis ak konfidansyèl. Moun ki gen nenpòt laj, revni, oryantasyon seksyèl, idantite seksyèl, sitiyasyon imigrasyon oswa lang pale yo byenveni.


Kouman pou aplike

Rele yon Sant Jistis Familyal:

Nan aswè ak nan wikenn, ou kapab rele liy dirèk Vyolans Domestik ak Atak Seksyèl Vil Nouyòk (NYC Domestic Violence and Sexual Assault) la nan 800-621-4673 (HOPE), TTY: 866-604-5350 (si w gen pwoblèm pou tande).


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

À May 24, 2022