Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

NYC Care | NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Sante Tout moun

NYC Care se yon pwogram swen sante ki ba ou aksè a pwòp doktè ou ak sèvis pou yon ti kras kòb oswa gratis. Pwogram nan bay sèvis nan lokal NYC Health + Hospitals nan tout vil la. Li disponib pou tout rezidan New York ki pa kalifye pou oswa ki pa kapab peye asirans sante.

 • Ou pral resevwa swen sante bon mache kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon ou oswa mwayen yo pou peye.
  • Peye selon u sa ou kapab peye. Rabè sou frè yo ki baze sou kantite moun nan fanmi ou ak revni nou epi ki kòmanse a $0.
  • Pa gen okenn frè pou w manm, frè pou peye chak mwa, oswa prim.
 • Chwazi pwòp pwofesyonèl swen prensipal ou ki kapab:
  • ede w evite malad
  • trete w lè w malad
  • konekte ou ak lòt sèvis ou bezwen pou rete an sante.
 • Epitou, ou kapab:
  • resevwa swen prevantif tankou vaksinasyon, tès depistaj woutin, tès tankou tès COVID-19, ak mamogram pou rete an sante.
  • jwenn sipò sante mantal ak sèvis pou abi dwòg oswa alkòl.
  • jwenn aksè nan medikaman sou preskripsyon pou yon ti kras kòb lajounen kou lannwit.
 • Ou ka jwenn premye randevou ou nan lespas de (2) semèn oswa mwens.
 • Ou p ap bezwen depann sou sal dijans pou resevwa swen ou bezwen an.

Ki moun ki kalifye

Pou kalifye pou NYC Care, ou dwe:

 • Ap viv nan Vil New York depi sis (6) dènye mwa yo oswa pi lontan
 • Pa kalifye pou okenn plan asirans sante ki disponib nan Eta New York
 • Pa kapab peye asirans sante ki baze sou direktiv gouvènman an

Pou konnen si ou kalifye, rele 646-NYC-CARE (646-692-2273)


Ki sa ou bezwen pou aplike

Ou pral bezwen prèv:

 • Idantifikasyon
 • Rezidans nan Vil New York
 • Revni kay la
 • Kantite moun k ap viv nan kay la

NYC Health + Hospitals ap mande w tou pou konfime ou te viv nan NYC depi sis (6) mwa oswa plis.

Pasyan ki te deja fè tès depistaj pou asirans nan NYS of Health Marketplace ka pote yon rezilta detèminasyon an enprime epi yo p ap bezwen lòt dokiman.

Si ou pa kapab bay dokiman yo mande yo, yon konseye ka toujou ede ou enskri. Rele nan 646-NYC-CARE (646-692-2273) pou plis enfòmasyon.


Kouman pou aplike

Enskri nan telefòn

Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273) t pu enskri nan NYC Care oswa pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskri Fas-a-fas:

NYC Care ofri tou enskripsyon rapid pou pasyan ki deja nan pwogram NYC Health + Hospitals Options ki te fè tès depistaj pou asirans sante nan dènye sis (6) mwa yo.

Nou garanti n ap pwoteje enfòmasyon prive ou. Enskripsyonnan NYC Care pa reprezante yon risk anba règ “chaj piblik la”.


Kòman ou kapab jwenn èd

Resevwa èd fas-a-fas

Jwenn sit swen pasyan NYC Health + Hospitals nan kominote w la.

Ale sou Sitwèb la

Vizite sitwèb NYC Care a pou plis enfòmasyon.

Imèl NYC Care

Imèl [email protected] Tanpri pèmèt 48 èdtan pou resevwa yon repons.

Rele NYC Care

Rele 646-NYC-CARE (646-692-2273)

Lòt Sante Pwogram yo

Health Insurance Assistance

Administrasyon Resous Imèn Vil New York / Depatman Sante Eta New York (NYS DOH)

Asirans sante nan pri ki ba epi gratis

Chèche jwenn èd pou ou konprann opsyon asirans sante ki abòdab pou ou a epi enskri nan yon plan.

NYC 988

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Pale, ekri mesaj, oubyen tchat pou w ka jwenn èd pou sante mantal

Sèvis sante mantal gratis ak prive nan konvèsasyon, tèks oswa tchat disponib nenpòt lè pou oumenm oswa yon moun ou gen sousi pou li.

Medicaid pou Fanm Ansent

Depatman Sante Eta New York

Asirans Sante pou Fanm Ansent

Sèvis medikal ak swen prenatal avèk Medicaid.

À March 8, 2022