Pale, voye tèks, ak tchat pou jwenn èd ak sante mantal

NYC Well | NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sante Tout moun

NYC Well se koneksyon ou pou jwenn sipò gratis prive pou sante mantal. Konekte ak yon konseye oswa yon espesyalis sipò nan telefòn, tèks, oswa tchat.

 • Pou pale ak yon konseye nenpòt lè.
  • Tchat sou Entènèt sou sitwèb NYC Well.
  • Rele 888-NYC-WELL (888-692-9355). Lè yo mande w, peze 2 pou angle, 3 pou panyòl, oswa 5 pou chinwa.
  • Tèks "WELL" bay 65173. Lè yo mande w, tèks 1 pou Angle, 2 pou Panyòl, 3 pou Chinwa.
  • Rele 711 si w bezwen sèvis relè pou moun ki soud oswa ki tande mal.
  • Si ou an danje imedyat oswa ou blese grav, rele 911.
 • Èd disponib nenpòt lè, nenpòt jou, avèk:
  • estrès, depresyon, ak kè sote.
  • jwenn konsèy alontèm.
  • itilizasyon alkòl ak lòt dwòg.
  • konekte ak espesyalis sipò nan men moun ki te viv menm eksperyans la.
  • prevansyon swisid ak konsèy pou kriz.
  • referans pou plis sèvis.
 • Konseye yo pale angle, panyòl ak chinwa. Gen sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang tou.

Ki moun ki kalifye

Tout rezidan New York pale ak yon konseye epi sèvi ak sèvis NYC Well, kèlkeswa sitwayènte li oswa sitiyasyon li ak imigrayson. Ou ka jwenn aksè nan sèvis yo touswit epi nenpòt ki lè.


Kòman ou kapab jwenn èd

Vizite sitwèb la

Jwenn plis sèvis sante mantal sou sitwèb NYC Well.

Ou ka jwenn aplikasyon mobil gratis pou ede jere sante w ak byennèt emosyonèl ou tou.

Rele 311

Mande pou “NYC Well.”

Lòt Sante Pwogram yo

Vaksen COVID-19 yo

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) NYC

Vaksen COVID-19 yo

Gen vaksen COVID-19 ki disponib pou nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa ki pi gran, gratis.

Asistans ak Asirans Sante

Administrasyon Resous Imèn nan Vil New York (HRA) / Depatman Sante Eta New York la (NYS Department of Health)

Asirans gratis yon pri ba oswa gratis

Al chèche èd pou konprann opsyon asirans sante ou genyen ak pou w enskri nan yon plan.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

À November 24, 2021