Pwogram STEM pandan vakans

Pwogram Anrichisman STEM Matters NYC | Depatman Edikasyon Vil New York (NYC Department of Education, DOE)

Anrichisman Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan

STEM Matters NYC ofri yon pil pwogram STEM ki enteresan, pratik pou elèv K-12 yo pandan vakans prentan ak ete.


Ki moun ki kalifye

Tout elèv lekòl piblik yo elijib pou yo aplike.


Kouman pou aplike

  • Tout elèv yo dwe ranpli yon aplikasyon anliy depi peryòd aplikasyon an louvri.
  • Antre nan Lis Imèl STEM Matters NYC a pou w resevwa yon imèl lè aplikasyon anliy lan louvri pou lòt vakans yo.

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Anrichisman Pwogram yo

NYC Youth Leadership Councils (Komite Jèn Lidè NYC) (YLC)

NYC Service (Sèvis NYC)

Opòtinite lidèchip pou jèn yo

Gras ak YLC (Konsèy Lidèchip pou Jèn), jèn yo kapab ede kominote yo nan fòme politik, pratik, ak pledwaye pou fè chanjman nan tout vil la.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.

Cornerstone Programs (pwogram Cornerstone)

Depatman Jenn ak Devlopman Kominotè Vil New York (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Pwogram fòmasyon ak èd pou timoun ak granmoun

Pwogram ni pou timoun ni pou granmoun yo òganize nan sant kominotè lojman leta pandan tout ane a.

À March 25, 2022