Manje ki bon pou lasante pou fanmi yo

Pwogram Nistrisyon Siplemantè Espesyal Pou Fanm, Tibebe, ak Timoun (WIC) | Depatman Sante Eta Nouyòk

Manje Tibebe Timoun Piti Timoun Laj Preskolè Gadyen

WIC bay fanm ki gen ti revni yo ak pitit yo manje ki bon pou lasante ak sèvis gratis, tankou konsèy nan zafè nitrisyon, sipò pou bay tete, edikasyon sou sante, epi li refere yo bay lòt pwogram ak sèvis.

 • Pèsonèl WIC la ap pale ak ou epi detèmine ki pake manje ki bon pou ou ak pitit ou yo.
 • Ou pa bezwen se yon sitwayen ameriken pou w resevwa WIC.

Ki moun ki kalifye

Ou menm oswa pitit ou a gendwa elijib si ou kapab reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

 1. Èske w youn nan sa yo?
  • ansent
  • manman yon tibebe ki gen jiska sis (6) mwa
  • yon manman ki ap bay tete ki gen yon tibebe ki gen jiska 12 mwa
  • paran oswa moun ki ap okipe yon timoun ki gen jiska senk (5) lane
 2. Èske ou ap viv nan Eta New York?

Si w deja konn resevwa avantaj SNAP, MEDICAID, oswa TANF, ou gendwa elijib pou w resevwa WIC.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou aplike pou WIC, w ap gen pou bay papye sa yo:

 • Prèv Idantite pou chak moun ki aplike.
 • Prèv kote ou ap viv: Dwe montre di ki adrès ou genyen pou kounya, pa yon Bwat Postal.
 • Prèv revni pou chak manm nan fanmi a k ap travay; papye yo pa dwe gen plis pase 30 jou oswa prèv ou gen Medicaid, SNAP, oswa TANF.
 • Papye vakinasyon pou tibebe ak timoun yo.
 • Prèv ou ansent.
 • Tout fòm Medikal WIC pwofesyonèl swen sante ou an te ranpli.

Kouman pou aplike

 1. Chèche ajans WIC lokal ou a, oswa rele Liy Dirèk Growing Up Healthy a nan 800-522-5006 epi mande pou kote ki pi pre w la.
 2. Rele ajans WIC kote w ta renmen resevwa sèvis yo epi pran yon randevou.
 3. Al gade nan dokiman achiv sa a pou w konnen sa pou w pote nan randevou ou an
  • Ajans WIC lan ap di w si w ap gen bezwen vini ak Fòm Referans Medikal WIC sa a pwofesyonèl swen sante ou an ranpli.
  • Si pitit ou a gen bezwen alimantè espesyal, pwofesyonèl swen sante ou an ka ba ou yon Fòm Papye Medikal ki ranpli pou w pote.
 4. Yon manm pèsonèl WIC ki kalifye ap fè yon evalyasyon kout pandan randevou w lan pou tout fanmi ki aplike pou WIC yo. Tès depistaj la gen ladan yon tès san nan pwent dwèt, wotè ak pwa, ak yon chita pale sou pwoblèm sante ak nitrisyon ou genyen.
 5. Chak moun ki aplike nan WIC dwe prezan nan ajans lokal lan nan moman konfimasyon an.

Kòman ou kapab jwenn èd

Ale sou sitwèb la

 • Ale sou sitwèb WIC pou ou kapab konnen plis bagay toujou.

Rele Liy Asistans Growing Up Healthy

 • Pou jwenn plis enfòmasyon sou WIC, rele nan 800-522-5006.

Ale nan yon biwo WIC

 • Chèche yon biwo WIC ki pre ou pou ou kapab jwenn èd an pèsòn.

Rele 311

 • Mande èd pou Fanm, Tibebe ak Timoun yo.

Lòt Manje Pwogram yo

Pwogram Èd Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

NYC Jesyon Resous Imèn

Lajan pou achte manje

Avantaj SNAP yo kapab ede ou bay fanmi ou bonjan manje ki fre ak bon pou lasante.

Pwogram Èd ak Manje Ijan (EFAP)

NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

Jwenn manje ijan kounye a

Jwenn byen rapid manje gratis nan kantin ak kizin kominotè yo.

NeON Nutrition Kitchens (Kizin Nitrisyon NeON)

NYC Department of Probation (Depatman Pwobasyon NYC)

Enfòmasyon sou manje & nitrisyon

Kliyan Probation (ki anlibète sou kondisyon) yo ak lòt moun ki nan kominote a kapab jwenn manje, yo kapab jwenn resèt ki bon pou sante, yo kapab jwenn enfòmasyon sou nitrisyon, epi yo kapab jwenn demonstrasyon sou fason yo kuit manje gratis.

À March 15, 2022