Sipò pou akouchman gratis pou paran yo nan Brooklyn

Healthy Start Brooklyn | NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Sèvis pou Fanmi Adolesan Gadyen

Paran ansent ki ap tann yon tibebe oswa ki te fè yon tibebe dènyèman kapab jwenn sèvis Doula gratis oswa suiv kou ki montre yo fason pou yo okipe tèt yo ak tibebe yo a.

  • Doula yo se pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon epi ki bay sipò emosyonèl ki pa medikal, sipò nan enfòmasyon, ak sipò fizik anvan, pandan ak apre akouchman an.
  • Sipò doula a pèmèt ou gen tranche ki pi kout, li fè ou fè eksperyans akouchman ki pi bon, ak tibebe ki pi an sante.
  • Kou yo gen ladan yo: fòmasyon sou akouchman, swen tibebe ki fenk fèt, sekirite timoun, resisitasyon kè ak poumon, elatriye.
  • Nouvo papa ak papa ki ap tann tibebe yo kapab antre nan gwoup Papa a pou yo jwenn èd pou yo kenbe bonjan relasyon ak amelyore konpetans yo antanke paran.

Ki moun ki kalifye

Healthy Start Brooklyn

Nenpòt paran ki ap tann tibebe ki abite Brooklyn kapab patisipe nan kou yo gras ak Healthy Start Brooklyn.

Pwogram ki An Rapò yo

Healthy Start ofri tou vizit adomisil ak jesyon ka nan pwogram doula li a, By My Side Birth Support Program (Pwogram Sipò Kanpe Avèk Mwen Nan Akouchman), pwogram sipò pou jwe wòl paran, Excellence Baby Academy. Pou w enskri nan pwogram sa yo, ou dwe:

  • Elijib pou Medicaid
  • Ap viv nan youn nan kòd postal sa yo: 11207, 11212, 11233, 11208, 11216, 11221

Kouman pou aplike


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt pwogram yo nan tout vil la ofri doula gratis tou pou bay sipò pandan ak apre akouchman.

Tout kòd postal Brooklyn yo

Bronx, Queens ak Manhattan

Staten Island

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS)

NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis sipò timoun

Sipò finansye pou timoun yo ak sipò travay pou paran ki p ap viv avèk timoun yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

À April 21, 2022