Lekòl piblik: 9yèm - 12yèm ane

Lekòl Segondè | NYC Department of Education (NYC Department of Education, DOE)

Edikasyon Pre-Adolesan Adolesan

Genyen plis pase 700 pwogram ki nan plis pase 400 lekòl segondè piblik ak 9 lekòl segondè espesyalize nan Vil New York. Pandan admisyon yo, etidyan 8yèm ane yo ak etidyan nan 9yèm ane pou premye fwa yo kapab aplike nan jiska 12 lekòl segondè yo ta renmen ale ladan yo.

 

Aplikasyon lekòl segondè a fèmen kounye a.


Ki moun ki kalifye

Pou ou elijib pou ou aplike pou yon lekòl segondè piblik nan Vil New York, ou ta dwe anmezi pou ou reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske w se yon rezidan Vil New York?
 • Èske aktyèlman ou se yon elèv 8yèm oswa yon elèv 9yèm ane pou premye fwa?

Pandan peryòd aplikasyon an, n ap akeyi tout elèv annapre yo pou yo aplike:

 • Aktyèl elèv distri piblik yo ak lekòl ak chat yo,
 • Elèv lekòl prive oswa lekòl pawasyal yo,
 • Elèv ki lekòl lakay yo,
 • Elèv ki gen andikap yo ak elèv ki gen bezwen aksè yo,
 • Elèv ki soti nan fanmi imigran yo oswa k ap aprann anglè,
 • Elèv ki nan lojman tanporè,
 • Elèv LGBTQ yo ak sa ki pa respekte kesyon sèks yo, ak
 • Elèv avèk timoun.

Kouman pou aplike

Aplikasyon lekòl segondè a fèmen kounye a.

Pou aplike pou admisyon nan yon lekòl segondè piblik:

 1. Vizite MySchools epi kreye yon kont. Epi w ap bezwen yon kòd pou ou kapab kreye yon kont, ki ap vini jwenn ou nan yon Lèt Byenvini pa lapòs lakay ou oubyen ki disponib pou ou pase pran nan yonFamily Welcome Center (Sant Akèy Familyal).
 2. Itilize MySchools pale ak konseye pedagojik ou a pou ou kapab chache konnen kisa ki nan program lekòl segondè yo selon sa ki enterese ou, selon pozisyon ou, ak lòt bagay ankò.
 3. Chwazi jiska 12 opsyon pou ou kapab ajoute nan aplikasyon ou an selon vrè lòd priyorite w la, epi depoze li nan dat limit la.

Si ou fenk vin abite Vil New York, pase nan yon Family Welcome Center (Sant Akèy Familyal) pou ou kapab enskri.

Si ou vle aplike pou yon lekòl segondè ki espesyalize, enskri sou MySchools pou ou kapab pase yon tès oubyen pou ou kapab pase yon odisyon.

Aprann kijan pou kreye yon kont MySchools epi pitit ou an.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.

CUNY Start (Ratrapaj CUNY)

Inivèsite Vil New York la (The City University of New York, CUNY)

Èd akademik pou etidyan CUNY

Etidyan CUNY yo kapab respekte nòm konpetans CUNY yo epi yo kapab prepare yo pou yo kapab suiv kou nan nivo inivèsite.

À March 31, 2022