Fason yo ede ou jwenn diplòm CUNY ou an

Accelerated Study in Associate Programs (Etid Akselere nan Pwogram Asosye) (CUNY ASAP) | Inivèsite Vil New York la (City University of New York, CUNY)

Edikasyon Adolesan Jenn Granmoun

CUNY ASAP bay etidyan èd finansye, èd akademik, ak èd pèsonèl pou li kapab pèmèt yo jwenn yon diplòm 2-zan nan twa (3) lane. Avantaj sa yo se yon konseye ASAP, èd nan devlopmn karyè, èd nan frè eskolè pou etidyan ki bebefisye èd finansye, ak plis avantaj toujou. Pwogram nan disponib nan onz inivèsite ki fè pati CUNY ki nan tout senk (5) awondisman yo.

 


Ki moun ki kalifye

Pou kalifye pou CUNY ASAP, ou dwe:


Kouman pou aplike

Pou ou kapab patisipe nan pwogram ASAP la, suiv etap sa yo, yo pa difisil:

Remak: Etidyan yo dwe ranpli fòm FAFSA a ak fòm New York State TAP la chak ane epi yo dwe asepte yon federal and state grant aid (yon èd federal ak yon èd eta) a bay (Pell, SEOG, TAP) pou yo kapab enskri nan ASAP.

Elèv ki anba Lwa Dream Eta New York la ka kalifye pou resevwa èd nan men leta, ki gen ladan TAP, Excelsior, ak lòt bous detid leta.

Si ou se oswa ou te nan swen adoptif, ou ka resevwa benefis adisyonèl, tankou:

  • Ekolaj ak frè bousdetid (Admisyon, CUNY Start, ak Math Start)
  • Asistans ekolaj entèresyon (kou ete gratis ak kou ivè)
  • Pwoteksyon konplè MetroCards (Ranplasman MetroCards)
  • Pwoteksyon konplè nan tout liv ak plis ankò

Elèv ki gen laj ant 17-25, kounye a oswa ansyen nan swen adoptif, ak enskri oswa sou track yo rantre nan ASAP oswa ACE yo ankouraje yo enskri pou CUNY ASAP Foster Care Initiative la.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Edikasyon Pwogram yo

Lekòl Matènèl ak Lekòl Elemantè

Depatman Edikasyon (Department of Education, DOE) NYC a

Lekòl piblik: Matènèl - 5yèm ane

Enskri pitit ou a nan matènèl lè li genyen senk (5) lane. Aprann konnen opsyon lekòl elemantè ou yo.

We Speak NYC (WSNYC)

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Konvèsasyon an anglè ak pwogram aprantisaj

Kou gratis ak materyèl pou w ka familyarize w ak sèvis Vil la epi amelyore anglè ou.

3-K (3-K)

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Edikasyon preskolè pou timoun ki gen twa (3) lane

Yon edikasyon gratis, tout jounen epi bon kalite pou timoun ki gen 3 zan nan vil New York.

À January 21, 2022