Swen timoun gratis oswa ak yon pri ki ba pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska de (2) lane

Tibebe ak Timoun Piti | Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Gadri Tibebe Timoun Piti

Pwogram EarlyLearn yo ofri swen pou timoun gratis oswa pou yon tikras lajan epi yo bay edikasyon pou timoun soti sis (6) semèn rive de (2) lane. Gen plizyè santèn pwogram nan Vil New York ki ofri anviwònman aprantisaj sekirize e pozitif pou timoun yo.

 • Opsyon pou gadri timoun yo genyen ladan:
  • Pwogram pou tibebe ak timoun piti pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska de (2) lane. Pwogram sa yo fèt nan sant oswa nan kay pandan jiska dis (10) èdtan nan yon jou.
  • Pwogram Early Head Start yo pou fanm ansent, tibebe ak timoun piti yo. Pwogram sa yo bay sèvis pandan omwen wit (8) èdtan chak jou.
 • Si ou kalifye epi gen plas ki disponib, pitit ou kapab kòmanse yon pwogram nenpòt lè nan ane a.
 • Toutotan pitit ou gen estati legal, li kalifye pou swen kèlkeswa sitiyasyon estati legal paran yo.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi ou, kantite moun ki nan fanmi ou ak bezwen yo.
 • Fanmi yo pral bezwen peye kèk nan depans pou gadri pou timoun yo si yo pa resevwa asistans lajan Kach, si yo pa nan fanmi dakèy, oswa si yo pa sanzabri.

Ki moun ki kalifye

Pwogram Early Head Start

Pi bon fason pou w konnen si fanmi ou kalifye pou Early Head Start se kontakte yon pwogram dirèkteman. Fanmi ou kapab kalifye pou Early Head Start si omwen youn nan kategori sa yo aplikab pou ou:

 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Èd Finansyè (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration (HRA))
 • Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
 • Ou enskri yon timoun ki nan fanmi akèy
 • Revni fanmi ou enferyè a yon montan detèmine.

Pwogram pou Tibebe/Timoun piti

Fanmi ou kapab kalifye pou pwogram sa yo si revni fanmi an pi ba pase yon montan ki detèmine. Epitou, ou dwe gen omwen youn nan “rezon pou swen” sa yo ki apwouve:

 • Ou travay pandan 10 èdtan oswa plis pa semèn
 • Ou nan yon pwogram edikasyon oswa yon pwogram fòmasyon pwofesyonèl.
 • Ou enskri nan yon kolèj pou 4 lane
 • Ou kòmanse chèche yon travay oswa ou ap chèche yon travay depi 6 mwa omaksimòm. Sa gen ladan li chèche yon travay pandan ou ap resevwa avantaj pou chomaj
 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • W ap swiv sèvis pou vyolans domestik.

Kouman pou aplike

W ap jwenn opsyon pou w aplike yo la:

 • Aplike anliy pandan w ap itilize MyCity app.
 • Aplike pa lapòs – Telechaje aplikasyon an nan lang ou.Ranpli epi voye l pa lapòs nan:
  NYC DOE Family Welcome Center
  333 7th Ave
  12th floor
  New York NY 10001
 • Aplike fas-a-fas
  1. Jwenn yon pwogram sou MySchools.
   • Klike sou “More Filters” epi tcheke nenpòt opsyon ki anba “EarlyLearn”.
   • Apresa, tape nan adrès akèy la pou chache yon pwogram ki toupre ou.
  2. Vizite yon pwogram. Estaf la pral ede w ranpli aplikasyon w lan.

Si ou deja gen avantaj HRA, fè demann ou an nan Sant Aksè pou Avantaj HRA yo asiyen w lan pito.


Kòman ou kapab jwenn èd

 • Jwenn plis enfòmasyon sou gadri nan NYCDOE.

Lòt Gadri Pwogram yo

Konje Familyal yo Peye nan Eta New York (PFL)

Komisyon Konpansasyon Travayè nan Eta New York

Konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li

Jiska 12 semèn konje yo peye pou moun nan ka pran swen yon nouvo timoun, yon manm fanmi ki malad, epi pou lòt sitiyasyon.

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Sèvis Gadri

Administrasyon pou Sèvis pou Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York

Koupon pou ede kouvri frè sèvis gadri pou timoun ki gen 6 semèn jiska 13 lane yo.

Koupon pou Sèvis Gadri yo ede peye sèvis gadri lakay yon founisè kalifye oswa founisè enfòmèl tankou fanmi, vwazinaj, oswa zanmi.

À April 6, 2023