Gadri pou tibebe ak pou timoun piti

EarlyLearn | NYC Depatman Edikasyon

Gadri Edikasyon Tibebe Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

EarlyLearn se gadri ak edikasyon gratis oswa bon mache pou timoun ki gen laj ant sis semèn ak dezan. Gen plizyè santèn pwogram ki baze nan kay ak nan sant nan tout Vil New York ki ofri sèvis nan anviwònman aprantisaj ki an sekirite ak pozitif.

 • EarlyLearn disponib pou fanmi ki kalifye pou swen gratis oswa bon mache.
 • Timoun yo kapab jwe, dekouvri, ak kreye relasyon pozitif.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi w, kantite moun ak bezwen fanmi w.
 • Fanmi ki pa resevwa Èd Lajan Kach (Cash Assistance) oswa ki pa nan fanmi akèy oswa ki pa sanzabri ap gen pou peye yon kotizasyon ki baze sou revni fanmi an.
 • Gen sèvis ki disponib pou timoun ki gen andikap.
 • Pwogram Early Head Start, ki tou anba EarlyLearn, sèvi manman ansent, ak Pwogram Timoun Pwolonje Jou / Ane. Pwogram sa yo bay sèvis pou omwen uit èdtan pa jou pandan tout ane a.

Ki moun ki kalifye

Pwogram EarlyLearn yo, sa gen ladan Early Head Start, gen egzijans sou revni epi gen lòt egzijans pou kalifikasyon. Si ou kalifye, timoun ou an ka kòmanse yon pwogram nenpòt lè pandan ane a. Avèk kèk kesyon, nou ka ede ou konnen si ou gednwa kalifye .


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou w aplike pou Gadri EarlyLearn NYC (EarlyLearn NYC Child Care), w ap bezwen prèv pou sa yo:

 • Kote w ap viv: tankou yon lisans pou kondui, Kat Idantite Rezidan Vil New York (IDNYC) oswa bil sèvis piblik
 • Revni w (dokiman pou motif priz an chaj la):
  • Si w ap travay: souch chèk ak/oswa CS 1069
  • Si w ap travay ak tèt ou: dokiman fiskal kouran, relve notarye/relve kontab
  • Si w ap suiv yon fòmasyon eskolè oswa pwofesyonèl: ACD 1082
  • Si w resevwa Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income (SSI)), Endamnite pou Aksidan nan Travay (Worker’s Compensation), Alokasyon Chomaj (Unemployment Benefits), eks.: dokiman ki pwouve revni
 • Sitwayènte w oswa estati imigran w: Batistè ameriken (pou timoun ki po ko gen 18 lane k ap viv avèk ou), Kat Anrejistreman (Registration Card) (si timoun nan pa t fèt Etazini)

Kouman pou aplike

Fas a fas:

 1. Sèvi ak MySchools: Chwazi filtè rechèch “EarlyLearn” ak “Family Child Care” nan meni dewoulan an
 2. Tape adrès kay ou pou jwenn pwogram ki toupre w yo
 3. Telechaje aplikasyon an, vizite yon pwogram ou prefere pou w chwazi youn, oswa rele 311 epi mande pou yo voye youn ba ou pa lapòs
 4. Ranpli aplikasyon an epi soumèt li ak dokiman yo egzije yo bay pwogram EarlyLearn ou chwazi a

Si w deja ap resevwa avantaj Administrasyon Resous Imèn (HRA) epi ou vle enskri nan yon pwogram EarlyLearn NYC, aplike nan Sant Djòb ki afekte pou ou an.

Pa lapòs:

 1. Telechaje aplikasyon an, oswa vizite yon pwogram ou prefere pou w chwazi youn, oswa rele 311 epi mande pou yo voye youn ba ou pa lapòs.
 2. Voye aplikasyon yo pa lapòs:
  NYC DOE – Office of Student Enrollment,
  PO BOX 377
  Maplewood, NJ 07040

Pa imèl:

Eskane aplikasyon ou ranpli yo epi voye yo pa imèl bay earlylearn@schools.nyc.gov


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Gadri Pwogram yo

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Gadri

Administrasyon pou Sèvis Timoun

Gadri pou fanmi elijib ki gen revni ba

Ede kouvri depans pou gadri pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska 13 lane.

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.

À April 19, 2021