Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

NYC Child Care Connect (NYC CCC) | Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Gadri Tibebe Timoun Piti Timoun Laj Preskolè Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan

NYC Child Care Connect ap ede w jwenn yon pwogram gadri nan kominote w la. Se Depatman Sante Vil New York ki enspekte epi regilarize tout pwogram yo. Ou kapab anrejistre pou w resevwa notifikasyon konsènan adrès espesifik gadri yo.


Kouman pou aplike

Itilize NYC Child Care Connect pou w jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans nan katye ou a, Kontakte founisè ou a pou w jwenn enfòmasyon sou kouman pou w aplike.

Jwenn yon pwogram gadri.


Kòman ou kapab jwenn èd

Rele 311 pou w rapòte tout sit ou panse ki reprezante yon danje, ki pa bon pou lasante oswa ki ap fonksyone yon mannyè kip a legal. Mande pou w fè yon plent kont yon gadri.

Lòt Gadri Pwogram yo

Konje Familyal yo Peye nan Eta New York (PFL)

Komisyon Konpansasyon Travayè nan Eta New York

Konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li

Jiska 12 semèn konje yo peye pou moun nan ka pran swen yon nouvo timoun, yon manm fanmi ki malad, epi pou lòt sitiyasyon.

Koupon pou Sèvis Gadri

Administrasyon pou Sèvis pou Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York

Koupon pou ede kouvri frè sèvis gadri pou timoun ki gen 6 semèn jiska 13 lane yo.

Koupon pou Sèvis Gadri yo ede peye sèvis gadri lakay yon founisè kalifye oswa founisè enfòmèl tankou fanmi, vwazinaj, oswa zanmi.

Head Start

Depatman Edikasyon NYC (DOE)

Swen ak Edikasyon pou timoun ki gen 3 a 4 lane ki nan fanmi ki gen ti mwayen ekonomik.

Pwogram Head Start yo gratis epi yo fonksyone tout ane a pandan omwen 8 èdtan chak jou.

À February 1, 2022