Èd pou ti bebe ki fenk fèt ak pou timoun piti ki genyen andikap yo

Early Intervention Program (Pwogram Entèvansyon Davans) (EIP) | Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC (DOHMH)

Sante Tibebe Timoun Piti

Pwogram Early Intervention nan ede jèn timoun (ki gen jiska 3 lane) ki gen andikap pou aprann ak pwoblèm reta nan devlopman (pa aprann, jwe, grandi, pale, oswa mache tankou lòt timoun ki gen menm laj ak yo). Pwogram yo kolabore ansanm ak fanmi yo pou fikse objektif enpòtan pou timoun lan epi kreye yon plan sèvis pou ede timoun nan ak fanmi an reponn ak objektif sa yo.

 

  • EIP disponib pou tout fanmi ki abite nan Vil New York yo kèlkeswa salè yo genyen oubyen san yo pa gade sou sitiyasyon imigrasyon yo.
  • Pa gen okenn frè pou fanmi yo bay. Asirans sante ou, tankou Medicaid, nou ka itilize li pou peye pou sèvis Early Intervention san ou pa gen pou peye okenn depans oswa san sa pa genyen okenn konsekans sou avantaj sante yo.
  • Si timoun nan gen 2 lane ak 11 mwa oswa pi gran pase sa, ou kapab rele nan 311 pou chèche konnen si timoun ou an kapab patisipe nan pwogram nan.
  • Timoun yo ka kite pwogram nan nenpòt moman yo vle, men nan moman timoun nan vin gen de (2) lane, fanmi yo ak ekip EIP yo a pral kòmanse kolabore sou yon plan ak fanmi an sou pwochen etap y ap gen pou pran aprè yo fin kite pwogram nou an.
  • Depi timoun nan vin gen 3 lane, li kapab kalifye nan sèvis edikasyon espesyal pou preskolè Komite Edikasyon Preskolè Espesyal atravè Depatman Edikasyon an.
  • Si pitit ou an pa alifye, epi li gen pi piti pase 3 lane, ou kapab enskri li nan Early Intervention Developmental Monitoring. Pwogram kontwòl gratis sa a pral di si pitit ou an reponn ak objektif y ap rete tann nan men li pou laj li a. Li disponib pou tout fanmi ki panse pitit yo an gen risk pou li gen yon reta nan devlòpman mantal.

Ki moun ki kalifye

Pou pitit ou a kapab kalifye pou EIP li dwe:

  • Abite NYC.
  • Genyen twa (3) lane oubyen li dwe genyen pi piti pase twa (3) lane.
  • Fè evalyasyon. Manm ekip pwogram lan ap ede ou chwazi yon ajans ki pou evalye timoun nan.

Kouman pou aplike

Nenpòt moun kapab refere yon timoun ki genyen jiska twa (3) lane bay EIP. Pou ou kapab refere yon timoun, ou kapab:


Kòman ou kapab jwenn èd

Biwo Afè Konsomatè yo ede fanmi yo ak patnè kominote yo nan bay plis enfòmasyon epi adrese enkyetid sou sèvis Entèvansyon Bonè.

Kontakte Biwo Afè Konsomatè yo pa imèl [email protected].

Lòt Sante Pwogram yo

Health Insurance Assistance

Administrasyon Resous Imèn Vil New York / Depatman Sante Eta New York (NYS DOH)

Asirans sante nan pri ki ba epi gratis

Chèche jwenn èd pou ou konprann opsyon asirans sante ki abòdab pou ou a epi enskri nan yon plan.

Medicaid pou Fanm Ansent

Depatman Sante Eta New York

Asirans Sante pou Fanm Ansent

Sèvis medikal ak swen prenatal avèk Medicaid.

NYC Care

NYC Health + Hospitals (NYC H+H)

Aksè an swen sante gratis oswa pou yon ti kras kòb

Swen sante konplè pou tout rezidan Vil New York, kèlkeswa mwayen yo genyen pou peye oswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

À January 11, 2022