Pwogram fòmasyon ak pwogram èd pou timoun ak granmoun

Cornerstone Programs (pwogram Cornerstone) | Depatman Jenn ak Devlopman Kominotè Vil New York (NYC Department of Youth & Community Development)

Anrichisman Timoun ki nan Lekòl Primè Pre-Adolesan Adolesan Jenn Granmoun Gadyen

Cornerstone Programs (pwogram Cornerstone) ofri rezidan NYCHA yo opòtinite pou yo amize yo, pou yo aprann, epi pou yo jwenn èd. Pwogram pou timoun ak pwogram pou granmoun yo se:

 • General Education Diploma, GED (Diplòm Ekivalans Etid Segondè) ak kou English for Speakers of Other Languages, ESOL (Anglè pou Etidyan Ki Pale Lòt Lang)
 • Preparasyon pou lekòl segondè ak kolèj
 • Aprantisaj ki baze sou pwojè
 • Devlopman Mendèv ak referans
 • Atelye relasyon familyal
 • Aktivite kiltirèl ak lwazi
 • Atelye k ap viv an sante
 • Ladrès paran
 • Aksè òdinatè ak fòmasyon
 • Edikasyon lokatè ak defans

Programs (Pwogram fòmasyon ak defans dwa lokatè) chita kò li nan 99 NYCHA Community Centers (Sant Kominotè) ki nan tout senk (5) awondisman yo.

 • Pwogram yo gratis epi yo disponib ni pou timoun ni pou granmoun
 • Yo fè enskripsyon pou pwogram dete chak avril
 • Enskripsyon pou pwogram ane akademik pou timoun ki genyen laj pou yo ale lekòl elemanè yo ap fèt ant oktòb ak sektanm.

Ki moun ki kalifye

Pwogram Cornerstone yo disponib pou rezidan NYCHA ki nan laj pou yo ale lekòl matènèl yo oubyen ki gen plis laj toujou yo.


Kouman pou aplike

Ou kapab itilize Discover DYCD pou ou kapab jwenn pwogram ki zòn ou an epi pou ou kapab aplike. Fason ou kapab kòmanse:

 1. Ale sou sitwèb esploratè DYCD a
 2. Tape “Cornerstone” nan bwat “Keyword Search” la
 3. Antre kòd postal zòn ou an, non katye ou a, oubyen non awondisman ou an, epi klike sou ”Search” pou ou kapab jwenn pwogram ki nan zòn ou an

Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Anrichisman Pwogram yo

NYC Youth Leadership Councils (Komite Jèn Lidè NYC) (YLC)

NYC Service (Sèvis NYC)

Opòtinite lidèchip pou jèn yo

Gras ak YLC (Konsèy Lidèchip pou Jèn), jèn yo kapab ede kominote yo nan fòme politik, pratik, ak pledwaye pou fè chanjman nan tout vil la.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

NYC Depatman pou jenès ak devlopman kominotè

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.

Lekòl ki pa NYC

NYC Department of Youth & Community Development (Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC)

After school (pwogram nan lè ki pa gen lekòl) pou etidyan ki nan lekòl primè

SONYC ofri divès kalite aktivite, ansanm ak aktivite sou lidèchip, aktivite sou Science Technology Engineering and Math, STEM (Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik), aktivite sou alfabetizasyon, aktivite sou èd akademik, aktivite sou espò, aktivite sou travay atis, ak aktivite sou plis bagay toujou.

À October 18, 2021