Pwogram Èd nan Preskolè (Head start) pou timoun 3 ak 4 lane

Head Start | NYC Depatman Edikasyon

Gadri Edikasyon Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

Pwogram Head Start yo bay anviwònman ki an sekirite ak pozitif pou timoun yo aprann, jwe, ak devlope konpetans ki fè yo pare pou kindègadenn ak plis pase sa. Fanmi yo kapab jwenn sèvis pandan tout ane a pou uit èdtan pa jou omwen.

 • Timoun ou an ka kòmanse yon pwogram nan nenpòt lè nan ane a si ou kalifye ak si gen plas disponib.
 • Pwogram Head Start yo disponib nan sant yo.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi w, sitiyasyon lojman w, ak/oswa si ou resevwa èd lajan kach HRA oswa SSI.
 • Gen espas limite ki disponib tou nan Pwogram Early Head Start yo, ki sèvi manman ansent, tibebe ak timoun piti yo.
 • Timoun ki nan pwogram Head Start yo jwenn manje nourisan ak egzamen sante.
 • Gen sèvis sipò disponib pou fanmi, tankou sèvis sante, si sa nesesè.

Ki moun ki kalifye

Fanmi ou ka kalifye pou Head Start si omwen gen nan kategori sa yo ki aplike pou ou:

 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Èd Lajan Kach (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (HRA)
 • Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
 • W ap enskri yon timoun ki nan fanmi akèy
 • Revni fanmi w pi ba ke yon sèten montan

Pi bon fason pou w konnen si fanmi w kalifye pou Pwogram Head Start se kontakte yon pwogram dirèkteman. Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou w enskri timoun ou an nan yon pwogram, w ap bezwen prèv pou sa yo:

 • Laj timoun ou an
 • Revni ou, ki ka gen ladan yon lèt avantaj TANF oswa SSI

Kouman pou aplike

 • Sèvi ak MySchools pou w chèche pwogram yo avan w aplike. Chwazi filtè rechèch “”Head Start”” la nan meni dewoulan an, nan seksyon “”Year-Round 3-K Programs (Pwogram 3-K pandan tout ane a)”” apre sa antre adrès kay ou pou w jwenn pwogram ki toupre w yo.
 • Pou pre-K, vizite MySchools ak filtè pou “”Head Start”” nan seksyon “”Year Round programs”” (Pwogram pandan tout ane a), apre sa tape adrès kay ou pou w jwenn pwogram pre-K ki toupre w yo.
 • Rele pwogram yo dirèkteman pou aprann plis sou disponiblite ak egzijans yo.

Kòman ou kapab jwenn èd

 • Ale sou sitwèb Head Start la pou plis enfòmasyon.
 • Si ou bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, rele nan 311

Lòt Gadri Pwogram yo

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Gadri

Administrasyon pou Sèvis Timoun

Gadri pou fanmi elijib ki gen revni ba

Ede kouvri depans pou gadri pou timoun ki gen sis (6) semèn jiska 13 lane.

3-K pou Tout Moun (3-K)

NYC Depatman Edikasyon

Edikasyon preskolè pou timoun twa (3) lane

3-K pou tout se edikasyon gratis, tout jounen, bon kalite pou timoun ki gen twa zan nan Vil New York.

À April 7, 2021