Swen ak Edikasyon pou timoun ki gen 3 a 4 lane ki nan fanmi ki gen ti mwayen ekonomik.

Head Start | Depatman Edikasyon NYC (DOE)

Gadri Timoun Piti Timoun Laj Preskolè

Pwogram Head Start yo ofri anviwònman san danje e pozitif pou timoun ki gen 3 a 4 lane yo aprann, jwe epi devlope konpetans k ap prepare yo pou kindègadenn e pou pi lwen. Pwogram yo ofri tou sèvis sante, nitrisyon ak lòt sèvis pou timoun ak fanmi yo.

 • Pitit ou kapab kòmanse yon pwogram Head Start nenpòt lè nan ane a si ou kalifye epi si gen plas ki disponib. Pwogram yo:
  • Gratis epi yo fonksyone tout ane a pandan omwen 8 èdtan chak jou.
  • Bay manje ki bon pou lasante ak tès depistaj pou timoun.
 • Pwogram Head start yo kapab ede paran ak fanmi yo tou atenn pwòp objektif yo, sa gen ladan travay, lojman, edikasyon granmoun ak aksè pou sèvis sante.
 • Espas limite disponib tou nan pwogram Early Head Start, ki sèvi fanm ansent, bebe ak timoun piti.
 • Yo ofri pwogram Head Start yo nan sant òganizasyon kominotè ak òganizasyon ki pap chache fè lajan yo ap jere.
 • Kalifikasyon an baze sou revni fanmi ou, sitiyasyon lojman ou ak/oswa paske w ap resevwa asistans lajan kach HRA oswa Revni Sekirite Sosyal (SSI).

Ki moun ki kalifye

Fanmi ou ka kalifye pou Head Start si omwen gen nan kategori sa yo ki aplike pou ou:

 • W ap viv nan yon lojman tanporè
 • Ou resevwa Èd Lajan Kach (Cash Assistance) nan Administrasyon Resous Imèn (HRA)
 • Ou resevwa Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
 • W ap enskri yon timoun ki nan fanmi akèy
 • Revni fanmi w pi ba ke yon sèten montan

Pi bon fason pou w konnen si fanmi w kalifye pou Pwogram Head Start se kontakte yon pwogram dirèkteman.


Ki sa ou bezwen pou aplike

Pou w enskri timoun ou an nan yon pwogram, w ap bezwen prèv pou sa yo:

 • Laj pitit ou
 • Revni ou, sa kapab gen ladan yon lèt avantaj TANF oswa Revni Sekirite Sosysal (SSI)

Kouman pou aplike

Pou w aplike pou Head Start, w ap bezwen kontakte yon pwogram toupre ou.

Pou w jwenn yon pwogram 3-K-Head Start toupre ou:

 1. Ale nan MySchools.
 2. Klike sou “plis filtè”. Seleksyone kazye “Head Start” ki anba “Year-Round 3-K Program”.
 3. Tape nan adrès akèy la pou chache yon pwogram.

Pou jwenn yon pwogram Pre-K-head Start toupre ou:

 1. Ale nan MySchools.
 2. Klike sou “Plis Filtè”. Seleksyone kazye “Head Start” ki anba “Year Round Program”.
 3. Tape nan adrès akèy la pou chache yon pwogram.

Kòman ou kapab jwenn èd

Vizite sit entènèt la

Aprann plis bagay sou Head start nan NYCDOE.

Rele 311

Si w bezwen èd pou w jwenn yon pwogram, mande pou “Head Start”.

Lòt Gadri Pwogram yo

Konje Familyal yo Peye nan Eta New York (PFL)

Komisyon Konpansasyon Travayè nan Eta New York

Konje yo peye pou moun nan ka pran swen fanmi li

Jiska 12 semèn konje yo peye pou moun nan ka pran swen yon nouvo timoun, yon manm fanmi ki malad, epi pou lòt sitiyasyon.

NYC Child Care Connect (NYC CCC)

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) Vil New York

Jwenn yon pwogram gadri ki gen lisans

Se yon resous sou entènèt ki la pou ede w rete enfòme de pwogram gadri yo nan kominote ou a.

Koupon pou Sèvis Gadri

Administrasyon pou Sèvis pou Timoun (Administration for Children’s Services, ACS) Vil New York

Koupon pou ede kouvri frè sèvis gadri pou timoun ki gen 6 semèn jiska 13 lane yo.

Koupon pou Sèvis Gadri yo ede peye sèvis gadri lakay yon founisè kalifye oswa founisè enfòmèl tankou fanmi, vwazinaj, oswa zanmi.

À March 22, 2022