Opòtinite lidèchip pou jèn yo

NYC Youth Leadership Councils (Komite Jèn Lidè NYC) (YLC) | NYC Service (Sèvis NYC)

Anrichisman Adolesan Jenn Granmoun

Youth Leadership Councils, YLCs (Komite Jèn Lidè NYC) pèmèt jèn yo abòde politik ak pratik ki fè enpak sou lavi moun New York yo. Ajans vil yo, lekòl yo, ak òganizasyon kominotè yo òganize YLCs. Yo bay jèn yo lè sèvis kominotè, yon aktivite ki pèmèt yo konprann kòman vil la fonksyone, epi ki pèmèt yo vin genyen konpetans pwofesyonèl ak konpetans pèsonèl.

 • Li disponib nan chak minisipalite Vil New York pou jèn ki gen 14 rive 21 lane
 • Li ofri jèn opòtinite pou yo travay nan tèt kole ak granmoun yo
 • Ou pa bezwen gen okenn eksperyans deja nan zafè lidèchip
 • Manm YLC yo kreye solisyon pou pwoblèm ki enpòtan pou yo, tankou:
  • Fè pledwaye pou sipò ak resous sante mantal
  • Fè prevansyon vyolans ki fèt ak zam nan kominote yo
  • Enfliyanse dirabilite anviwònmantal nan tout vil la
  • Ankouraje rejim alimantè ki fòtifyan ak mòdvi ki bon pou lasante
  • Itilize atizay kòm yon zouti pou fè aksyon sosyal
  • Ak plis toujou!
 • Jwenn repons pou kesyon moun poze souvan yo

Ki moun ki kalifye

Yon jèn kalifye pou li aplike pou YLCs si:

 • Li genyen ant 14 ak 21 lane
 • Li enskri nan yon lekòl segondè oubyen li enskri nan yon pwogram high school equivalent, HSE (Ekivalans Etid Segondè).

Kouman pou aplike

Aplike sou entènèt sou Generation NYC.


Kòman ou kapab jwenn èd

Lòt Anrichisman Pwogram yo

STEM Matters nan NYC

Depatman Edikasyon NYC (Department of Education, DOE)

Pwogram STEM pandan vakans

STEM Matters nan NYC ofri yon pil pwogram STEM ki enteresan, pratik pou elèv matènèl yo rive nan klas douzyèm ane yo pandan vakans prentan ak ete.

Sistèm Konplè Pou Pwogram Apre Lekòl NYC (COMPASS NYC)

Depatman Jèn ak Devlopman Kominotè NYC (DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv yo

COMPASS NYC gen plizyè santèn pwogram pou jèn moun kòmanse nan klas matènèl jouk nan klas 12yèm ane.

Lekòl ki pa NYC

Depatman Lajenès & Devlopman Kolektivite NYC (NYC Department of Youth & Community Development, DYCD)

Pwogram apre lekòl pou elèv lekòl mwayen yo

SONYC ofri divès kalite aktivite, ansanm ak aktivite sou lidèchip, aktivite sou Science Technology Engineering and Math, STEM (Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik), aktivite sou alfabetizasyon, aktivite sou èd akademik, aktivite sou espò, aktivite sou travay atis, ak aktivite sou plis bagay toujou.

À January 24, 2022