Sèvis sipò timoun

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS) | NYC Jesyon Resous Imèn

Sèvis pou Fanmi Gadyen

Pwogram nan ede manman, papa, ak gadyen yo pou sipò timoun. Moun ki resevwa sipò timoun ka jwenn èd pou kolekte li. Moun ki peye sipò timoun ka jwenn èd pou jwenn yon djòb epi ka jwenn èd pou jere dèt sipò timoun yo. Lòt sèvis disponib tou.

 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou jwenn sèvis sa a, epi yo p ap mande w enfòmasyon sou sitiyasyon imigrasyon ou.
 • Pwogram sa a pa ede ak gad timoun oswa vizit men li ka gide ou nan sèvis ki fè sa, tankou medyasyon.
 • Yon timoun ka jwenn sipò timoun jiska laj 21 lane menm si lòt paran an pa patisipe nan lavi timoun nan.
 • Ou ta dwe resevwa yon òdonans sipò timoun menm si w panse lòt paran an pa gen mwayen pou peye kounye a. Yo ka ede yo pou yo jwenn travay epi yo ka kalifye pou pwoteksyon finansye.
 • Paran ki an reta sou peman sipò timoun yo ka kalifye pou yon pwogram pou diminye dèt yo.
  • Paran ki p ap viv ak timoun lan kapab konekte ak sèvis travay yo si yo nan chomaj oswa si yo pa gen ase travay tou.
 • Pou paran k ap viv ak timoun nan k ap aplike oswa k ap resevwa avantaj èd lajan kach, si yo pa reponn yon avi sipò timoun oswa si yo rate yon randevou pou sipò timoun, sa ka lakòz avantaj Èd Lajan Kach ou a redui jiska 25%, pèt kouvèti Medicaid pou tèt ou, ak pèt kalifikasyon pou kèk pwogram èd pou lokasyon. Pou jwenn èd, tanpri rele nimewo telefòn ki nan avi randevou w la oswa voye yon imèl bay OCSS nan dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

Ki moun ki kalifye

Pou ou kalifye pou sèvis sipò timoun, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske w se yon paran selibatè oswa responsab legal yon timoun ki poko gen 21 lane?
 2. Èske ou responsab yon fason prensipal pou lavi chak jou timoun nan?

Ki sa ou bezwen pou aplike

Lè w ale nan entèvyou w la, w ap bezwen mache ak dokiman sa yo:

 • Aplikasyon ki fin ranpli w la
 • Batistè pitit ou a
 • Yon foto resan lòt paran an itil men li pa obligatwa

Kouman pou aplike

Pou enskri pou Sipò Timoun

 • Enskri sou Entènèt pandan w ap itilize Aplikasyon NYC Child Support – ACCESS HRA lan.
  • Telechaje aplikasyon an gratis sou App Store (Apple) ak Google Play (Android) an Anglè, Panyòl, Koreyen, Arab, Ris, Chinwa Tradisyonèl, ak Fransè.
  • Si ou deja genyen yon kont ACCESS HRA pou SNAP, Èd Lajan Kach, oswa Medicaid, ou ka itilize menm enfòmasyon yo pou konekte.
 • Voye fòm enskripsyon an nan lapòs.
  • Ranpli fòm enskripsyon sipò timoun nan pandan w ap telechaje fòm nan oswa mande pou yo voye yon kopi lakay ou nan lapòs. Voye fòm lan nan lapòs bay:
   Office of Child Support Services

   PO Box 830
   Canal Street Station
   New York, NY 10013
 • Si w ap aplike oswa w ap resevwa èd lajan kach oswa èd medikal, ou bezwen pase yon entèvyou nan Biwo Minisipalite OCSS la pou ouvri yon.
 • Bay kantite enfòmasyon ou kapab sou lòt paran timoun nan. Egzanp yo gen ladan yo dat nesans, nimewo Sekirite Sosyal, adrès, ak non patwon yo. Yon foto itil tou.

Kòman ou kapab jwenn èd

 • Ale sou sit entènèt Sèvis Sipò Timoun lan pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis ki disponib yo.
 • Vizite Sant Sèvis san Randevou pou Kliyan OCSS (OCSS Customer Service Walk-in Center) la oswa biwo OCSS Family Court nan minisipalite w la pou ou jwenn èd an pèsòn:
  Customer Service Walk-in Center

  151 West Broadway, 4th Floor (ant Worth ak Thomas Streets)
  New York, NY 10013
  lendi jiska vandredi, 8:00 AM jiska 7:00 PM (sof lè konje)
 • Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Liy Èd pou Sipò Timoun lan nan 888-208-4485 (oswa 866-875-9975 si ou gen pwoblèm pou tande).
 • Tout biwo OCSS yo ouvè. Sepandan, akòz pandemi an, OCSS ankouraje kliyan yo voye imèl nan dcse.cseweb@dfa.state.ny.us pou mande sèvis kliyan an yon randevou nan telefòn oswa jwenn yon repons nan imèl.
  • Tanpri bay non ou, nimewo dosye Sipò Timoun lan, yon deskripsyon enkyetid ou a (yo), nimewo telefòn, ak pi bon moman yo ka jwenn ou. Ekri “Requesting a Customer Service Appointment” (Mande yon Randevou Sèvis Kliyan) nan liy sijè imèl ou an.
 • Pou enfòmasyon sou gad timoun ak vizit, ale sou sit entènèt Family Court lan.

Lòt Sèvis pou Fanmi Pwogram yo

ActionNYC

Biwo Majistra a pou Afè Imigran yo

Èd jiridik gratis epi san danje pou imigran yo

Jwenn èd jiridik pou imigrasyon gratis. Rankontre avèk yon avoka imigrasyon nan kominote w la sou opsyon ou yo.

Patenarya ant Enfimyè ak Fanmi NYC (NYC NFP)

NYC Depatman Sante ak Sante Mantal

Sipò pou paran ki vini premye fwa

Enfimyè yo bay sipò pou manman k ap gen premye tibebe yo pou yo kapab pi bon paran ki posib.

Newborn Home Visiting Program (Pwogram Vizit Adomisil pou Ti bebe ki Fenk Fèt) (NHVP)

NYC Department of Health & Mental Hygiene (Depatman Sante & Ijèn Mantal NYC)

Vizit adomisil pou nouvo manman

Nouvo manman yo kapab resevwa sipò nan men yon pwofesyonèl sante pou ede yo nan kesyon bay tete, ba ou konsèy sou sante/sekirite, epi mete ou an kontak avèk resous kominotè yo.

À May 9, 2022